Nippostrongylus brasiliensis helminth

nippostrongylus brasiliensis helminth

KASSAI Tibor Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszékének Hel mi citológiai Kutató Laboratóriuma, Budapest Amióta a parazitáb Immunitás jelensége beható ki íérletes vizsgálatok tárgyává vált, e vizsgálatok alapját az a feltételezés képezte, hogy a parazitáknak az immunreakció folyamán bekövetkező specifikus elírninációjáért az Immunitás humorális tényezői tehetők elsősorban felelőssé.

Ezt a feltevést igazolni látszott parazita-specifikus ellenanyagoknak kompiementumkötési, hemagglutinációs éb precipitációa próbákkal stb.

A vizsgálatok sokasága ellenére azonban máig sem sikerült összefüggést találni az immunsavók ellenanyag titere és az immunitás nippostrongylus brasiliensis helminth között, s a passziv Immunizálási kisérletek jórésze is csak mérsékelt védettség átvitelével vagy sikertelenül végződött.

A védettségért nippostrongylus brasiliensis helminth protektiv ellenanyagokat ma még egyetlen parazitával kapcsolatban sem ismerjük. Ennél fogva máig sem bizo nyított, hogy a humorális ellenanyagok valóban döntő szerepet játszanak-e a parazitás immunitásban. Ma már ismeretes, hogy a humorális ellenanyagokon alapuló reakciókon kivül vannak más tipusu Immunreakciók is, melyekben celluláris tényezőké a vezető szerep.

Ez a helyzet p l. Csak a legutóbbi években kezdődött meg különféle celluláris tényezők leucocyták, lymphoid sejtek tanulmányozása abból a szempontból, hogy mi a szerepük a parazitákkal szembeni immun folyamatokban. E vizsgálatok kezdeti eredményei alapján várható a parazitás fertőzést kisérő celluláris reakciókra vonatkozó kutatások megélénkülése, s talán az is, hogy e vizsgálatok révén közelebb kerülünk a parazitás immunitás kifejlődésével kapcsolatos folyamatok megértéséhez.

Ez a rövid nippostrongylus brasiliensis helminth is elég talán annak érzékeltetésére, hogy a témára vonatkozó vizsgálatok nagy száma és figyelmet érdemlő részleteredmények ellenére ismereteink ma sem érték el azt a szintet, melynek alapján a parazitás immunitás igen fontos alapkérdéseire kielégitő választ adhatnánk. Az sem szorul bővebb bi zonyításra, hogy ez ismeretek hiánya mily mértékben gátolja az immun folyamatoknak a paraziták elleni gyakorlati védekezésben való tudatos hasznosítását.

Ebben a helyzetben került - néhány évvel ezelőtt - érdeklődésem előterébe az élősködők okozta immunitás, s annak is egy addig úgyszólván figyelemre nem méltatott területe: a specifikus immunológiai válaszképtelenség, vagy immunológiai tolerancia problémája.

Az immuntolerancia jelenségének a felismeréséhez egy gyakorlati tapasztalat szolgáltatott alapot.

milyen tabletták ölnek meg férgeket

OWEN 12 közölte azt a megfigyelését, hogy a kétpetéjü Ikerborjak kifejlett korban immunológiailag közömbösek, toleránsak maradnak egymás erythrocyta-antigénjeivel szemben minden valószínűség szerint azért, mert az intrauterin élet folyamán a közös placentáris vérkeringés folytán a magzatoknak módjuk volt egymás vörösvérsejtjeit megismerni, s ezeket további életük során már nem antigéneknek, hanem saját" fehérjéiknek tekintették.

Nevezett szerzők elmélete szerint immunológiai szempontból mindazok a proteinek saját" fehérjének minősülnek, melyekkel a szervezetnek az immunológiai érettség elérése előtt, vagyis a perinatalis kortan módja van megismerkednie. Ez történik mindenekelőtt a szervezetet felépítő fehérjékkel, melyekkel szemben immunológiailag toleráns állapot jön létre.

Az immuntolerancia elmélete hatalmas lökést adott az általános Immunológia fejlődésének. Különféle fajú állatokban változatos antigénekkel idéztek elő különféle néven leirt állapotot, melyek lényege az immunreaktivitás antigén hatására bekövetkező specifikus csökkenése vagy teljes megbénulása, amelyek tehát az immuntolerancia fogalomkörébe tartoznak szemlecikkek: 2, 3, 13, Mai értelmezés szerint immuntolerancián az ittmiunológiailag érett szervezet bizonyos antigénnel szembeni immun reakcióképességének specifikus csökkenését vagy hiányát értjük, mely meghatárczctr homológ antigéninger hatására következik be.

Ma már tudjuk, hogy van lehetőség immuntolerancia előidézésére kifejlett állatokban is, nippostrongylus brasiliensis helminth kétségkívül legkönnyebb immuntcleranciát kiváltani az újszülött korban alkalmazott antigénir. S mivel parazitákkal való korai fertőződésre is gyakran van lehetőség, felmerült a kérdés, hogy ezek a korai rarazitás fertőzések csökkentik-e a szervezet immunreaktivitását későbbi homológ ráfertőzésekkel szemben.

Arra nézve, hogy ezzel a lehetőséggel számolni kell, vizsgálataink kezdetéig egy-két sikertelen próbálkozástól eltekintve mindössze két közlemény szolgáltatott adatokat.

gambar hewan nemathelminthes emberi bőr paraziták arcát

Az évi nagy-britanniai gyermekkori helminthiasis tünetei és kezelése kedvező alkalomkér. A vizsgálatok számára alkalmas modellként Ígérkezett a patkány vékonybelében élősködő fonálféreg, a Nippostrongylus brasillensis Trichostrongylidaemely erőteljes immunogenitása és rövid fejlődési ideje miatt egyre népszerűbb kisérleti objektumává válik napjainkban különösen azoknak a kutatólaboratóriumoknak,ahol a parazitás immunitás kérdéseivel foglalkoznak.

E parazita fertőző lárvái percutan, bőr alá fecskendezve vagy per os egyaránt képesek a gazdában megtelepedni. Tödőpasszázs utján jutnak el "a vékonybélbe, s már a fertőzés utáni 5.

A peteürités a napon éri el a legmagasabb szintet, ezután hirtelenül csökken s a Ezzel egyidőben a férgek is kiürülnek a gazdából - nem ritkán csekély reziduális féregpopulációt visszahagyva - s a gazdaszervezet védetté válik a ráfertőzéssel szemben.

A faecesszel 'kiürült petékből 27 C-on 5 gyűrűkészítmények parazitákhoz alatt fejlődnek ki a fertőző lárvák. Miután kimutattuk, hogy a frissen megtelepedett populáció közel l:l-es ivararányával szemben patkányban az immunreakció lezajlása utáni reziduális populációban ez az arány a himek javára jellegzetesen eltolódik egészen a nőstények teljes nippostrongylus brasiliensis helminth kritériumokat, harmadikként, a reziduális féregpopuláció ivararányával is kiegészítettük 6.

coracidium széles szalag

Ismételt N. A primer Immunreakcióval kapcsolatos legjellemzőbb s egyben a legjobban mérhető változás tehát maguknak a férgeknek az immunis- 5 sá vált szervezetből való kiürülése, i l l. Ez utóbbi függ a fertőző dózis nagyságától, még közvetlenebbül pedig a megtelepedett férgek számától, vagyis az antigéninger erősségétől. A féregpopuláció stabilitásának a kifejezésére használjuk a stabilitási indexet S. Szabályos primer reakció lezajlása után az állatcsoportok átlagos S. Paecal egg outputs of rats in nippostrongylus brasiliensis helminth course of a primary and secondary infection with N.

Arra az imént feltett kérdésre- hogy a korai parazitás fertőzések módosítják-e, i l l. Az immunreakció fokát a peteürités szintjének naponkénti kvantitatív bélsárvizsgálattal való ellenőrzése, i l l. A féreglelet alapján immúnisnak minősítettük azokat a patkányokat,melyékben a férgek száma a fertőző adagnak legfeljebb 7 -át érte el, vagy annál kevesebb volt, s a populációnak legalább 75 -át him Nippostrongylús-ok tették ki. A peteüritéssel összhangban álló féregszám-csökkenést állapítottunk meg a féregpopuláciő analízise során.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a boncolás során az első két veszély a férgek kezelésében patkányaiban is jelen volt annyi Nippostrongylus, mely intakt és immunológiailag érett gazdába juttatva teljes értékű immunreakciót képes kiváltani.

Ennek ellenére e csoportokban nem fejlődött ki teljes értékű immunreakció, inek folytán a korai fertőzésből származó féregpopuláció petetermelése és élettartama jelentékenyen meghosszabbodott a 30, i l l. A kísérlet eredményét ugy értelmezzük, hogy az immun eliminálódásnak a 2, 10 és 20 napos korban fertőzött csoportokban való korlátozódása a korai antigéningerrel áll Összefüggésben, vagyis a kísérleti rendszerben az immunológiai tolerancia fogalomköréhez tartozó jelenséget sikerült, előidézni.

Paecal egg outputs of rats given a single larval infection at 2, 10, 20, 30, and 40 days of nippostrongylus brasiliensis helminth.

They radiate a substantial amount of heat long after the fire has been extinguished, and if not taken care of properly can rekindle a fire that is thought to be completely. Az invazív betegséget elefantiásznak nevezik. A Helmint a fonálférgek egy osztályát képviseli, amelynek hossza 10 centiméter lehet.

A most már kísérletileg előidézett immuntoleranciával kapcsolatosan mindenekelőtt azt vizsgáltuk, hogy a korai fertőzések nyomán megfigyelt immundepressziő milyen befolyással van a gazda és parazita kölcsönösségi viszonyának alakulására. Elsőként a kísérletileg előidézett tolerancia tartóssága felől kívántunk tájékozódni. Életük első két hetében lárvás fertőzéssel toleránssá lett patkányokban naponkénti bélsárvizsgálattal figyelemmel kisértük a peteürités alakulását.

Megállapítottuk, hogy a fertőzést követő 3 hónapon belül a legtöbb toleráns patkány peteüritése jelentősen csökken vagy megszűnik, s nippostrongylus brasiliensis helminth egyidőben a férgek is kiürülnek a vékonybélből. Egy alomhoz, tartozó 16 patkányon végzett egyik kísérletünkben a peteürités spontán megszűnése után alkalmazottill lárvás ujrafertőzéssel szemben az állatok rezisztensnek bizonyultak.

Másik kísérletben a tolerancia spontán kialvása után részleges rezisztenciát tapasztaltunk az ujrafertőzéssel szemben. Az emiitett megfigyelések azt mutatják, hogy a primer féregpopuláció által képviselt antigéninger önmagában véve nem elegendő a.

Mi több, a toleranclakeltó primer, fertőzés fokozatos elvesztése után a patkányok többé-kevésbé nippostrongylus brasiliensis helminth válnak az ujrafertőzéssel szemben 5.

Általános tapasztalat szerint az immunológiailag toleráns állapot fenntartásához bizonyos- antigénszint állandó biztosítása szükséges. Effect of repeated infections on the duration of tolerance.

Látták: Átírás 1 Homocytotrop reagin-tipusu ellenanyagok és a parazitás immunitás közötti összefüggés vizsgálata passziv cutan anaphylaxiás PCA próbával 1 Dr. KASSAI Tibor Áliatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszékének Helmintológiai Kutató Laboratóriuma, Budapest A parazitás betegségekkel kapcsolatos immunológiai jelenségek vizsgálatának nippostrongylus brasiliensis helminth, mint e bántalmakkal szembeni aktiv immunizálásnak is ma az a legfőbb akadálya,bogy a parazita által képviselt és termelt sokféle antigén közül nem ismerjük pontosan azokat, melyek elsősorban felelősek az immunreakció kiváltásáért. Nem tudjuk, hogy a férgek egyes antigénkomponensei milyen tipusu ellenanyagok képzését indukálják, s azt sem, hogy a különféle t i pusu ellenanyagoknak milyen szerepe van a parazita,ellen irányuló immun mechanizmusban. A Nippostrongylus brasiliensis-fertőzés t mint ismeretes, erős immunreakciót vált ki egérben és patkányban, amely a primer féregpopuláció gyors kiürülésében és a ráfertőzéssel szembeni rezisztencia kifejlődésében nyilvánul meg. S tapasztalatok alapján, bár a magas reagin-titerü savókban nem zárható ki egyéb hatékony faktorok pl.

A jelenség magyarázható azzal is, hogy a tolerancia i l l. A természetben azonban a Trichostrongylida-tipusu parazitákkal való fertőződés nem egyetlen alkalommal, hanem többszörösen vagy folyamatosan történik.

Egy kísérletben ezeket a fertőződés! A4, fertőzés után 14 nappal 65 napos korban adott lárvás ráfertőzés huszadik napján azokban a csoportokban találtunk féreg gyógyszer a gyermekek véleménye peteüritést és legtöbb nippostrongylus brasiliensis helminth, amelyek 3, i l l.

Valószínű tehát, hogy az Ismételt fertőzések által képviselt antigéningerek szerepet játszanak a toleráns állapot fenntartásában 5.

Emberi helmint hatás

A gazda-parazita nippostrongylus brasiliensis helminth viszonyával összefüggő további fontos kérdés: hogyan viselkedik a korai primer fertőzésnek k i tett toleráns állat a teljesen kifejlett korban bekövetkező második fertőzéssel szemben.

A kérdés vizsgálatára elvégzett négy kisérletben,és lárvás toleranciakeltő fertőzésnek tettünk ki napos patkányokat.

Egyes csoportok a napon erősítő célzatú egyszerii l l lárvás ujabb fertőzést is kaptak. A provokálói l l lárvás fertőzést 32, 50, i l l. Response of tolerant nippostrongylus brasiliensis helminth to homologous reinfection in the adulthood. Látszólag tehát legtöbbször szabályos primer reakció zajlik le nippostrongylus brasiliensis helminth állatok szekunder fertőzése után, vagyis toleráns állatokban sem jönnek létre a szekunder populáció zömének tartós fennmaradását lehetővé tevő körülmények.

Ha azonban tovább figyelemmel kisérjük a fertőzés lefolyását, kiderül, hogy a toleráns állatokban bár kis méretű, de folyamatos peteüritésre képes reziduális féregpopuláció marad vissza átlag kb. Megállapíthatjuk tehát, hogy a korai Nippostrongylus-fertőzés bizonyos mértékig gyengítheti a gazda képességét a kifejlett korban elszenvedett homológ fertőzés, korlátozására, ami stabil reziduális populáció fennmaradásához, tartós peteüritéshez, vagyis a parazitózis járványtana szempontjából jelentőséggel biró változásokhoz vezethet 7.

A negyedikként említendő, kísérletünk eltérő eredménye valószínűleg abból adódik, hogy i t t a patkányok a Ebben a kísérletben a provokáló fertőzés nem eredt meg, a korábbi két fertőzés nyomán létrejött toleráns tipusu peteürités viszont változatlanul tovább folyt 7.

Ilyen helyzet kialakulására, ugy látszik, akkor van lehetőség, ha a tolerancia indukáló és a provokáló fertőzés között az. Response of tolerant rats to homologous reinfection of the adulthoud.

Parasitologia Hungarica (Budapest, ) | Könyvtár | Hungaricana

Van azonban egy nippostrongylus brasiliensis helminth látszó különbség is. Amíg ugyanis az emiitett példákban a kétféle ösztönzést kapott sejtek mennyiségi viszonyai eldöntik, hogy az illető szervezet reakciója immun vagy toleráns tipusu-e, esetünkben ugy tűnik, hogy a szervezet mindkét tipusu reakciót egyszerre képes kifejteni, mintegy különbséget téve ugyanazon féregfaj egyes populációi között.

Ez a kérdés természetesen további tanulmányozást igényel. Az általunk előidézett tolerancia specifikus jellegének feltételezésére a toleranciakutatás általános tapasztalatain kivül annyi támpontunk van, hogy egyik kísérletünkben a 49 napos korban juh vörösvérsejtekkel immunlzált Nippostrongylus-toleráns patkányok haemoiysin-titerét a nem toleráns kontrollokéval azonosnak találtuk 7. Végül néhány szót kell szólnom terminológiai kérdésekről.

Nevezett szerzők azonban az előidézet jelenséget nem immuntoleranciának, hanem immun válaszképtelenségnek immunological unresponsiveness nevezik. Szerintük az immuntolerancia ellen szól az a körülmény, hogy kísérleteik során az immundrepesszió egészen a 6-hetes korig tartó fertőzéssel kiváltható volt, hogy a korán fertőzött patkányokból később Férgek legzese ellenanyagokat lehetett kimutatni, s hogy e patkányok a késői ujrafertőzéssel szemben szabályos primer reakcióval válaszoltak.

Ezt az érvelést azonban nem lehet elfogadni. Immuntoleranciát ugyanis nemcsak a perinatalis korban lehet indukálni, nem érv H tolerancia ellen egyelőre nem ismert funkciójú ellenanyagok meg- 15 jelenése sem, s - mint láttuk - részleges nippostrongylus brasiliensis helminth a késői szekunder fertőzéssel szemben is megnyilvánul.

Nincs tebát okunk a tolerancia terminus elvetésére. Ezzel szemben az immun válaszképtelenség" elnevezés használata félrevezető. Számos jele van annak ugyanis, amilyen pl. A toleráns állapot nippostrongylus brasiliensis helminth lényege e rendszerben az immunreakció csökkenése, amely azonban a gazda-parazita kölcsönösségi viszonyának alakulása szempontjából jelentős következményekkel jár. Ö s s z e f o g l a l á s Az immuntolerancia fogalmának, valamint a patkány Nippostrongylus brasiliensis-fertőzöttségével kapcsolatos primer és szekunder immunreakciónak 1.

Kimutatta, hogy fiatal patkányok megfelelő erősségű Nippostrongylus-fertőzése után nem következik be a primer populáció jellegzetes immun-eliminálódása és a paraziták az immunológiailag érett korban i nippostrongylus brasiliensis helminth fennmaradnak 2.

Ezt az állapotot legkönynyebben 3 hetesnél fiatalabb patkányok fertőzésével lehet előidézni. A korai fertőzésből származó féregpopulációk élettartama és petetermelése hosszabb, mint a késői fertőzésből származó populációké.

patkány-nippostrongylus hrasüiensis modellen *

A korai populációk viszonylagos stabilitását a szerző szerint az okozza,hogy az általuk termelt antigének hatására specifikusan csökken a gazda immun-reakcióképessége a kifejlett korban. Ennek megfelelően a gazda-parazita kölcsönösségi viszonyába:; 16 "bekövetkezett változást az Immunto 1 eráncia fogalomkörébe jelenség következményének kell tekinteni.

A korai primer populáció napon belül a legtöbb patkányból kiürül, s az állatok többé-kevésbé rezisztenssé válnak a későbbi ráfertőzéssel szemben.

Ismételt fertőzések hatására pinworm kezelési módszerek primer populáció élettartama látszólag meghosszabbodik, az ujabb fertőzések megeredését azonban a szervezet megakadályozni képes 3. Toleráns patkányok szekunder fertőzése az immunológiailag érett korban általában a primer reakcióra emlékeztető módon zajlik le. A szekunder populáció kiürülése azonban inkomplett, ami tartós peteüritésre képes stabil reziduális féregpopuláció fennmaradását teszi lehetővé 4.

helminthiasis terhesség alatt

Toleráns patkányoknak az immunológiai érettség elérése körüli Időben való ujrafertőzése után a gazda védetté válik a későbbi homológ fertőzéssel szemben, kisméretű, tartós peteüritésre képes féregpopuláció azonban az ilyen patkányokban is fennmarad 5. Az immunológiailag többé-kevésbé toleráns állapot, mint epidemiológiai tényező, valószínűleg szerepet játszik az erős immunreakcióval nippostrongylus brasiliensis helminth helminthosisok járványtanában.

I t was shown that, after nippostrongylus brasiliensis helminth adequate infection of young rats by Nippostrongylus the characteristic immune-elimination of the primary population fails to appear and that the parasites survive even when the hosts are immunologically mature F i g. This status can best be attained by belfereg angolul of rats younger than three weeks. The life-span and egg yield of parasite populations, arising from juvenile infections are longer than those of populations originating from infections.

According to the author, the comparative stability of early populations is attributable to production of antigens by such populations causing a specific decrease in the immune reactivity ox hosts when they become immunologically mature. Accordingly,this type cf change in the host-parasite relationship should be regarded as a manifestation of tolerance.

The early, primary population is expelled from most rats within days,and the animals become more or less resistant to subsequent infection. Repeated infections apparently lengthen the life of the primary population but the host is able to inhibit the establishment of fresh infections F i g.

Expulsion, of the secondary population is, however, incomplete, permitting the survival of a stable residual worm population capable of prolonged egg production F 1 g.

Cutaneous Larva Migrans

Reinfection of tolerant hosts about the time when they acquire immunological maturity induces resistance, to later homologous infection, but a parasite population capable of a low-grade, steady egg production will survive in such rats also F i g. The immunologically more or less tolerant state i s, as a contributive factor, probably significant in the epidemiology ai heir minthoses involving strong immune reactions.

In The reaction of the host to parasitism" edit. Acta Vet. Hung, Simultaneous development of priming and tolerancei Aust. Immunol 19 Ergehnisse Mikroh. Immunitätsforsch, exp. Ther Nippostrongylus brasiliensis helminth Dr. Rottenbiller u.

férgek jönnek ki enterobiosis hatékony kezelés

Lásd még