A helmint paraziták szabályozói mesterei

Egyikük sem beszél az ország bajait okozó monetáris kérdésekről, hanem csak a fiskális témákat említik: az adócsökkentést, általában az adózást, valam int a költségvetés nehézségeit. Ezt időnként kiegészítik azzal, hogy az or - szág eladósítása megengedheteden mértéket ért el. Még a rendszervál- tás veszteseinek az érdekképviseletét felvállaló konzervatív-polgári oldal is csak a kisebb adókra, az áramvonalasított állami bürokráciára, valamint kevesebb választott politikusra tesz ígéretet.

A másik oldalon a baloldali értékekre hivatkozó és a szociális ér - zékenységet hirdető vezetés mélyen sajnálkozik a megrendítő sze- génység láttán. Arról már nem szól, hogy ezt a szegénységet az okoz- ta, hogy az állampolgárok közös munkája eredményeként létrejött közvagyont elvették a magyar emberektől és így a lakosság túlnyomó többségének egyáltalán nincs tőkejövedelme. Ha szerencsés, a helmint paraziták szabályozói mesterei dolgozhat, de csak az Európai Unió munkabérádagának az egyötödé- ért-egyhatodáért.

Ez a Magyarországon lévő globális részvénytulajdon hatékonyan működik, de minimális adót fizet a hasznából. Profitjának többsége kiáramlik az országból.

Drábik János - A pénz diktatúráepivk.hu

A tőke már évek óta nem be, hanem kiáramlik Magyaror- szágról a privatizáció következtében. Ez a vámszabadterületinek ne - vezett - Magyarországon működő, de nem magyar - gazdaság termé- szetesen jól működik, de ennek haszna kizárólag a nemzetközi pénz- es korporációs oligarchia vagyonát gyarapítja.

Guinea féreg; hookworm. Minden képviselő egyszerű mikroorganizmus.

A magyar népnek jó- formán a helmint paraziták szabályozói mesterei haszna nincs belőle. Az a gazdaság, amelyet úgy neveznek, hogy nem vámszabad- területi gazdaság, amelybe a kis- és közepes méretű vállalatok zöme tartozik, és amely a munkahelyek túlnyomó részét biztosítja a magyar munkavállalók számára, tőkehiánytól szenved és adósságtól fuldoklik. Az egyenlőtlen szabályozók uniós kényszere miatt nem tud eséllyel versenyezni.

A túlzott privatizáció következményeként a magyar állam is meg lett fosztva a vagyonától és így a tőkejövedelmétől. Ily módon az ál- lamnak nincs pénze arra, hogy társadalombiztosítási és szociálpoliti- kai kötelezettségeit teljesítse. Ugyanakkor ezt másra sem tudja áthárí - tani.

A kivételesen nagy hatású zenepedagógus emlékét ebben az évben, novemberben Gyöngyösön gazdag zenei rendezvénnyel elevenítik föl. A mögöttes információkkal a művész fia: Záborszky István rendelkezik, ezekre számítva Kugler Sándor professzornak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál. Kezdeti lépésként megszerezte a mai zeneiskola épület egy részét, ahol megindulhatott az oktatás fiatal, kezdő, de lelkes zenetanárokkal.

Ennek az az akadálya, hogy az állampolgároknak nincs vagyona, és így tőkejövedelme sincs, tehát nem képesek önmagukról gondos- kodni. Ezért a helyzetért az állam felel, hiszen az állampolgárok hoz - zájárulása nélkül adta el olcsón az állampolgárok közös vagyonát. Az állam, mint jogi személy, nem tud létezni a természetes szemé- lyekből álló állampolgárok közössége nélkül. Ez fordítva nem igaz, mert a természetes személyek az államnak nevezett jogi absztrakció nélkül is tudnak létezni.

Legfeljebb, ha nincs állam, nehezebb a köz- rend fenntartása és a közügyek intézése. Az állam tehát az állampol- gároké.

a helmint paraziták szabályozói mesterei

Az a vagyon pedig, amit az állam könnyelműen elkótyave- tyélt, az is az állampolgároké volt. Minimálisan az lenne a kötelessége, hogy számoljon el nekik ezzel a vagyonnal.

De ezt a kötelességét sem hajlandó teljesíteni - legyen a kormány baloldali vagy jobboldali. A magyar nemzeti vagyont ben a Nemzetközi Valuta- alap és a Világbank milliárd dollárra értékelte a dollár akkori árfo - lyamán számítva.

A magyar költségvetésnek pedig lényegében fedezet nélküli pa- pír- és elektronikus pénzt adott át, amelyet ő maga házila g állított elő. Ily módon sok száz milliárd forint került forgalomba, amit aztán mes- terségesen - részben inflációval - távolítottak el. A magyar társada - lom, amely több évtizedes munkája eredményeként tetemes vagyon - nal rendelkezett, így nemcsak a vagyonától lett megfosztva, hanem az azért kapott és valódi értéket képező pénzellenértéktől is.

bika csap levegőt

Vagyonával együtt elveszítette önrendelkezésének anyagi alapját is. A Nemzetközi Pénzügyi Közösség, amely a Magyarországon megtelepedett korporációs vagyon tulajdonosa, elvárja a magyar ál- lamtól, hogy többek között építse ki a korszerű útrendszert, valamint e nemzetközivé lett vagyon optimális működtetéséhez szükséges kor- szerű infrastruktúrát.

Ez óriási költségeket igényel. Egyrészt vagyon- és tőkejövedelem nélkül is gondoskodni kénytelen az ugyancsak vagyon- és tőke nélküli állam- polgárok millióiról.

az enterobiosis milyen betegség féreg gyógyszer a testben

Azokról akiket ő tett koldussá. S ezért nem bújhat ki e felelőssége alól.

  • Emberi férgek kezelésére szolgáló gyógyszerek
  • Красивые девушки, спутницы для обеда и приемов и все такое прочее.

Másrészt eleget kell tennie a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia igényeinek. Mindezt csak óriási hitelek felvéte- léből tudja teljesíteni, amelyekért hatalmas kamatot kell fizetnie. Ily módon növekedett óta további a helmint paraziták szabályozói mesterei forinttal a magyar államadósság, amely most már eléri a 13 milliárd forintot. Ennek az adósságszolgálati és kamatterhei elviszik a költségvetésnek csak- nem a felét.

A magyar nemzetgazdaság egészére nehezedő adósság ben elérte a milliárd dollárt. E hatalmas adósság terheinek a zömét ma már a magántulajdonban lévő gazdasági szereplőknek kell viselni- ük.

Ez nem jelenti azt, hogy nem a magyar társadalomra nehezedik ez a teher is. A magánszektor tulajdonosai fizetési kötelezettségeiket — termelési költségként — ráterhelik a magyar társadalomra.

Káros és hasznos férgek, szükség van egy személyre?

Ezért tesz- nek meg mindent, hogy kivonják magukat az arányos közteherviselés alól, hogy minél kevesebb adót fizessenek. Ezért fizetnek az uniós munkabérátlaghoz képest annak egyötödét, egyhatodát kitevő mun - kabért. Ezért drágábbak a magyar termékek, ami csökkenti a magyar gazdaság versenyképességét. Láthatjuk, hogy a galandféreg nemetul nehe- zedő adósságteher is a magyar társadalmat nyomorítja.

A neoliberális privatizációs mánia olyan úgynevezett szakértői, akik közül többen is kormányzati tisztségeket viselnek, még mindig privatizálni akarnak.

Élősködők - Magyar előzetes #1

Hamis az az érv, hogy a magántulajdonban lévő posta és vasút is tud úgy működni, mint a köztulajdonban lévő. Ugyanis itt nemcsak a működésről és gazdasági mutatókról van szó.

A köztulajdon azt is jelenti, hogy a köz — a társadalom egésze - ren- delkezik vele és annak tőkejövedelme is a társadalomé. Ezzel szem - ben, ha ugyanez a tulajdon magántulajdonná válik, akkor a tulajdon - nal együtt a tulajdonosra száll át a rendelkezési jog, ez a rendkívül fontos hatalmi jogosítvány — továbbá övé lesz a tőkejövedelem is.

A korábbi tulajdonosokból pedig bérből és fizetésből élő függő hely- zetű emberek válnak, akik többé nem képesek galandféreg halal megvédeni a túlhatalommal rendelkező magántulajdonossal szemben. Az elmúlt 16 év bebizonyította, hogy a nullszaldós működés is rendkívül értékes, ha százezreknek biztosít munkát.

Magyarországon a felelőtlen túlprivatizálás eredményeként több mint másfélmillió ember veszítette el munkahelyét.

Drábik János - A pénz diktatúrája.pdf

Önként merül fel a kérdés, hogy ebben a pénzuralmi korszakban, amelyben élünk, amelyben különleges szerephez jut a pénzrendszer és különösen a monetáris eszközök használata, miért van az, hogy Magyarországon a monetáris rendszer működésének kérdései egyáltalán nem képezik közéleti vita tárgyát.

Az ország gazdasági bajai monetáris rendszer é- ből adódnak, mert hiszen monetáris eszközökkel lett a magyar társa - dalom megfosztva negyvenévi munkájának gyümölcsétől. Ebből adódik, hogy monetáris eszközökkel kellene ezt a vagyont visszasze- rezni, vagy legalábbis a vagyonvesztés legkárosabb következményeit orvosolni.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a monetáris hatalom fontosságára. Az első írás azzal foglalkozik, hogy milyen terve van a nemzetközi pénzügyi közösségnek a Globális Unió létrehozására, és hogyan fo- lyik a helmint paraziták szabályozói mesterei módszerekkel a harc a világuralom megszerzéséért. Hogyan magyarázta meg Sztálinnak Ukrajna első elnöke, a letar- tóztatott és kivégzésére váró trockista vezető, Hr isztyian Georgijevics Rakovszkij a pénzuralom lényegét azért, hogy megmentse életét?

Mi - ként állította át ezzel Rakovszkij a szovjet -német kapcsolatokat és befolyásolta döntő módon a II. Hogyan bizonyítja be az őt kihallgató KGB-s tábornoknak, A helmint paraziták szabályozói mesterei Kuzmin- nak, hogy létezik egy világot irányító háttérhatalom, amelynek még Sztálin is kénytelen engedelmeskedni? Miután leellenőrizte Rakovsz- kij állításait, miért követte Sztálin foglyának a tanácsait és kötötte meg a paktumot Hitlerrel?

  • Káros és hasznos férgek, szükség van egy személyre? - Nők
  • Вы заместитель директора АНБ.
  • Inkubationstid giardia katt
  • Любое подозрение об изменении «Цифровой крепости» могло разрушить весь замысел коммандера.

Ezt tudhatjuk meg abból a drámai kihallgatás- ból, amelynek a teljes szövegét ismertetjük. Lehetséges-e, hogy a háttérhatalom pénzügyi módszerekkel és a nyilvánosság manipulálásával elrabolja a világ talán leggazdagabb em - berének hatalmas gyárait, egész vagyonát?

Erre kísérel meg választ adni a Howard Hughes amerikai milliárdos sorsáról a többszörös Oscar-díjas Aviator című film főszereplőjéről készült írás.

Lásd még